Is This Site Down?
Check if a website is down or up
WWW.WEBCAFE.BG being checked...
Past Check:
WWW.WEBCAFE.BG was Online
Check Date: October 02, 2017 22:45:49
Response Code: 200
Loading time: 1.56 seconds

  Site Data

 • Site Url:www.webcafe.bg
 • Site Name:Íà÷àëî | webcafe.bg
 • Description:Webcafe å ñàéò çà àâòîðñêè ìàòåðèàëè è àíàëèçè, ñâîáîäíè ìíåíèÿ, ñïîðò, ôèëìè, ñåðèàëè, ëàéôñòàéë è ïóáëèöèñòèêà. Íàøà çàïàçåíà ìàðêà ñà äíåâíèòå êîìåíòàðè â ðóáðèêèòå Äà ãî web@ è Îíÿ, äåòî íå ãî òðèÿò.
 • IP:91.196.126.193 - Hosted in Bulgaria Bulgaria
 • Server:nginx/0.8.55 (15 other sites are running with this server)
 • Code Language:PHP/5.3.3 (2358 others sites are running with this language)
 • Links335
 • External Links34
 • CSS Files7
 • JavaScript Files30
 • Images92

  Built With - JavaScript Libraries (Beta)

 • jQuery - jQuery: The Write Less, Do More, JavaScript Library

  DNS Data

 • NS 1 ns1.webcafe.bg (208.94.148.4)
 • NS 2 ns2.webcafe.bg (208.80.124.4)
 • NS 3 ns3.webcafe.bg (208.80.126.4)
 • NS 4 ns4.webcafe.bg (208.80.125.4)
 • NS 5 ns5.webcafe.bg (208.80.127.4)
 • NS 6 ns6.webcafe.bg (208.94.149.4)
 • MX Priority 1 mail.webcafe.bg (91.196.126.193)
 • Record Types:
  • A: Host - IP Address of specific host
  • NS: Name Server - Where the dns records are resolved
  • MX: Mail Exchange - Mail Servers, where the e-mails should be sent to
  • TXT: Text Record - Simple Text Information

Site Uptime Checks

Íà÷àëî has been already checked 16 times

Last Successful Checks
Check Date Loading Time Response Code
October 02, 2017 22:45:49 1.56 seconds 200
May 19, 2017 03:44:35 1.8 seconds 200
May 17, 2017 16:22:21 1.46 seconds 200
March 26, 2017 05:28:59 1.39 seconds 200
March 26, 2017 05:28:56 1.42 seconds 200
March 18, 2017 07:48:18 1.49 seconds 200
January 26, 2017 05:37:26 1.51 seconds 200
January 26, 2017 05:37:23 1.51 seconds 200
January 17, 2017 06:06:31 2.64 seconds 200
November 28, 2016 03:46:49 1.38 seconds 200
Last Error Checks
Check Date Loading Time Response Code

Last User Reports

Last Checks